We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 51

maandag 16 december 2019 door

Gemeentenieuws week 51

Gemeentelijke publicaties

Week 51 – 2019


Milieustraat gesloten

De milieustraat in Haps is op 2e Kerstdag (woensdag 25 december) en op Nieuwjaarsdag (woensdag 1 januari) gesloten. De overige dagen bent u van harte welkom tijdens de reguliere openingstijden.

Kerstboom wordt op dezelfde dag als uw gft-afval ingezameld
U kunt uw kerstboom vanaf maandag 6 januari op dezelfde dag als uw gft-container aan de openbare weg zetten. De inzameling van kerstbomen gebeurt tussen 6 en 17 januari 2020. U zet de kerstboom naast de gft-container.

Wanneer mag ik de kerstboom precies aanbieden?
De exacte datum verschilt per route. Kijk dus goed op uw Afvalkalender. De papieren Afvalkalender 2020 valt rondom de kerstdagen op uw deurmat. Natuurlijk kunt u ook de AfvalApp gebruiken of de digitale kalender op onze website downloaden. De digitale bestanden worden aan het eind van het jaar geüpdatet.

Aanbieden van uw kerstboom

Zorg ervoor dat:

 • de kerstboom om 7.00 uur op de inzameldag aan de openbare weg staat
 • de (plastic) pot of voet van de kerstboom is verwijderd
 • alle versiering uit de kerstboom is gehaald
 • de kerstboom zonder net of zak eromheen aan de straat staat
 • de kerstboom niet (meer) vast zit aan bijvoorbeeld een lantaarnpaal

Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 3 december jl. is o.a. aan de orde geweest:

Principeverzoek Zijp/Waterval ong. RvR woning
Het college van B&W heeft besloten om principemedewerking te verlenen aan de realisatie van een Ruimte-voor-Ruimte woning op het perceel van de kruising van Zijp/Waterval, onder de volgende voorwaarden:

 1. er meegelopen wordt in een bestemmingsplanprocedure
 2. er voldaan kan worden aan een goed woon- en leefklimaat
 3. het risico voor de procedure volledig bij de initiatiefnemer ligt.

Verslag vergadering gemeentelijke monumentencommissie d.d. 13 augustus 2019
Het college van B&W heeft het verslag van de vergadering van de monumentencommissie, d.d. 13 augustus 2019, voor kennisgeving aangenomen.

Raadsmemo stand van zaken pilot ‘Wonen met ondersteuning’
Memo stand van zaken pilot Wonen met ondersteuning is door het college voorgelegd aan de raad.

Vormvrije m.e.r.-beoordeling ‘Zuidwand, Boekel’
Het college van Burgemeester en Wethouders heeft besloten:

 • in te stemmen met de conclusie uit de notitie ‘Vormvrije m.e.r. Zuidwand Sint Agathaplein te Boekel’ dat er geen sprake is van belangrijke nadelige effecten op het milieu;
 • dat bij het bestemmingsplan Zuidwand vanwege het ontbreken van belangrijke nadelige gevolgen voor het milieu, geen milieueffectrapportage hoeft te worden opgesteld.

Uitnodiging nieuwjaarsreceptie

Op woensdag 1 januari 2020 vindt de traditionele nieuwjaarsreceptie van de gemeente Boekel plaats in de raadszaal van het gemeentehuis.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel nodigen u van harte uit om tussen 11.30 uur en 13.00 uur nieuwjaarswensen met hen uit te wisselen en samen het glas te heffen op het nieuwe jaar! Wij hopen u op de eerste dag van het nieuwe jaar te mogen begroeten.

Tot slot wensen wij u fijne feestdagen toe, een prettige jaarwisseling en alvast de allerbeste wensen voor 2020!


Het gemeentehuis is gesloten op:

 • Dinsdag 24 december vanaf 12.30 uur
 • Eerste en tweede Kerstdag
 • Dinsdag 31 december vanaf 12.30 uur
 • Nieuwjaarsdag (behalve voor de nieuwjaarsreceptie 11.30 tot 13.00u)
 • Maandag 6 januari tot 10.30 uur

Wij wensen iedereen hele fijne feestdagen en een gelukkig 2020


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de nieuwjaarssprong op 1 januari 2020.

In verband hiermee wordt van 31 december 2019 van 23.50 uur tot en met 1 januari 2020 00.40 uur een gedeelte van de Kerkstraat in Boekel afgesloten voor alle verkeer. Dit gaat om het gedeelte tussen de Bernhardstraat en de Irenestraat.

De organisatie zorgt zelf voor een goede afzetting.

Boekel, 17 december 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel


Vuurwerkverbod tijdens nieuwjaarssprong de Vlammers

De Vlammers zullen ook dit jaar weer vlak na twaalven hun nieuwjaarssprong laten zien. Omdat het voor zowel bezoekers als de motorrijders gevaarlijk is als er tijdens dit evenement vuurwerk wordt afgestoken, geldt er een verbod om langs of in de buurt van het parcours vuurwerk af te steken. Het verbod geldt van 31 december 2019 23:50 tot en met
1 januari 2020 00:40 uur voor het gebied dat hieronder op de kaart is aangegeven.

Wij vragen uw medewerking om de nieuwjaarssprong ook deze keer een succes te maken. Blijft u daarom achter de hekken die daar voor uw veiligheid geplaatst worden en let u op uzelf en uw medebezoekers.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

 • De Vlammers voor het organiseren van de Nieuwjaarssprong op 1 januari 2020 (verzenddatum 9 december 2019)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 17 december 2019
De burgemeester van Boekel


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Burgemeester Ottowstraat ong.”

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Burgemeester Ottowstraat ong.’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: NL.IMRO.0755.BPHBOEKburgottow-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
Het plan voorziet in de realisatie van een seniorenbungalow in de achtertuin van het perceel Rutger van Herpenstraat 18 in Boekel. De seniorenbungalow wordt ontsloten op de Burgemeester Ottowstraat. Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld.

Zienswijzen
Binnen zes weken vanaf 19 december 2019, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M.G.M. (Mark) van Schadewijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 17 december 2019


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

 • Gemeenschapshuis De Horst voor het organiseren van het evenement ‘Ouw en nei rondom de kei’ op dinsdag van Boekel op 31 december 2019 van 22:00 tot 00:00 uur in Gemeenschapshuis De Horst in Venhorst en op de strook grond voor De Horst aan het Sint Josephplein.
 • Ouderraad KC Cornelius Venhorst voor het organiseren van een kerstboom-verbranding op 4 januari 2020 van 16:30 tot 20:30 uur op het terrein van de Ponyclub Venhorst aan de Peelkensweg.
 • Veilig Verkeer Nederland voor de presentatie dode hoek (bij vrachtwagens) voor kinderen van groep 8 van de basisschool op 8 juni 2020 van 08:30 tot 15:30 uur op het Sint-Agathaplein in Boekel en op het parkeerplein langs de Zanddelweg in Venhorst.

Verleende vergunning voor (tijdelijke) standplaats aan:

 • Carnavalsvereniging De Vliegenmeppers voor het innemen van een tijdelijke standplaats met een oliebollenkraam op 31 december 2019 van 08:00 tot 19:00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 16 december 2019)
 • Mondzorgvoorkids JTV Oss voor het innemen van een tijdelijk standplaats met een tandartwagen op maandag 6 januari 2020 van 08:00 tot 13:00 uur op het Sint Josephplein in Venhorst. (verzenddatum 16 december 2019)

Boekel, 17 december 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van V/d Broek Vlonder B.V. voor het uitbreiden van een metaalbewerkingsbedrijf op het perceel plaatselijk bekend De Vlonder 21, 209 en 211 te Boekel.
 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Gerry Timmers Elektrisch Intern Transport voor het oprichten van een inrichting voor reparatie, onderhoud en verkoop van elektrische interne transportmiddelen op het perceel plaatselijk bekend Kraaiendonk 18 te Venhorst.
 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Pluimveebedrijf Gewandhuis B.V. voor het veranderen van een veehouderij op het perceel plaatselijk bekend Gewandhuis 11 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 17 december 2019
Burgemeester en wethouders van Boekel


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: het bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: nieuwbouw 15 appartementen te Boekel
Locatie: Ter Rhunnen 1 t/m 15, Boekel
Verzenddatum: 9 december 2019

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het oprichten van een yogaruimte
Locatie: Kerkstraat 16 d, Boekel
Verzenddatum: 11 december 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van eenennegentig Eiken
Locatie: Rondweg, Boekel
Datum ontvangst: 4 december 2019

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunning hebben geweigerd:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 3 esdoorns
Locatie: nabij Molenstraat 14
Verzenddatum: 4 december 2019

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 18 december 2019 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.