We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 6

maandag 3 februari 2020 door

Gemeentenieuws week 6

Gemeentelijke publicaties

Week 6 – 2020


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 21 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

Collegevoorstel Kadernota 2021 Regionaal Bureau Leerplicht en voortijdig schoolverlaten Brabant Noordoost RBL BNO
Het college legt de Kadernota 2021 Regionaal Bureau Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Brabant Noordoost (RBL BNO) voor aan de gemeenteraad.

Bezwaarschrift tegen besluit tot toekenning van een planschadevergoeding Julianastraat 55
Eerder is een planschadevergoeding toegekend. Daartegen is door de ontvanger een bezwaarschrift ingediend. Het college heeft besloten het bezwaarschrift ongegrond te verklaren.

Kadernota 2021 Gemeenschappelijke regeling Brabants Historisch Informatiecentrum (BHIC)
Het Brabants Historisch Informatie Centrum (BHIC) heeft de Kadernota 2021 aangeboden aan de deelnemende gemeenten, waterschappen en het Rijk. De gemeenteraad krijgt de mogelijkheid om een zienswijze ten aanzien van deze kadernota kenbaar te maken. Het college stelt aan de raad voor om in te stemmen met de Kadernota 2021 en geen zienswijze in te dienen.

Vaststellen bestemmingsplan Statenweg 109, Venhorst
Tegen het ontwerpbestemmingsplan ‘Statenweg 109, Venhorst’ zijn geen zienswijzen ingediend. Het plan wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd.

Collegevoorstel: Kadernota ODBN 2021
Met de kadernota 2020 legt de ODBN haar toekomstige beleidsvoornemens voor aan de gemeente. De gemeenteraad wordt gevraagd een eventuele reactie te geven voor 6 maart 2020.

Collegevoorstel zienswijzeverzoek concept-beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
Het concept-Beleidskader 2021 van de Veiligheidsregio Brabant-Noord (VR) bevat de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2021 van de VR. In het beleidskader zijn voorstellen voor nieuw beleid en de voorlopige indexering voor 2021 opgenomen.


Werkzaamheden

Statenweg
Verkeersomleiding
Week 6 en 7 gestuurde boringen aan de Statenweg
Week 8: aansluitingen overzetten/saneren, mits watermonster akkoord

Donkstraat
Verkeersomleiding
Week 8: aanleg leidingwerk, rooien en aansluitleidingen overzetten/saneren

Schaftratstraat
Week 9 vanaf carnaval, week 10 en 11 aanleg leidingwerk, rooien en aansluitleidingen overzetten/saneren


Publicatie terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan “Tuinstraat 11-15, Boekel”

Besluit
Burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan ‘Tuinstraat 11-15, Boekel’ met bijbehorende stukken, gedurende zes weken ter inzage ligt bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Het plan met bijbehorende stukken is dan tevens raadpleegbaar via de website www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN: L.IMRO.0755.BPHBOEKTuinstr1115-ON01).

Omschrijving bestemmingsplan
Het plan voorziet in het wijzigen van het gebruik van de bestaande bebouwing. De gewenste functie, die middels dit bestemmingsplan mogelijk wordt gemaakt, is een bedrijfsverzamelgebouw. Er is geen sprake van nieuwbouw. Aangezien het kostenverhaal anderszins is verzekerd middels een anterieure overeenkomst, is er geen exploitatieplan opgesteld. 

Zienswijzen
Binnen zes weken vanaf 6 februari 2020, kan iedereen een zienswijze indienen naar aanleiding van het ontwerpplan. Voor een mondelinge zienswijze kunt u telefonisch contact opnemen met de heer M. (Mark) van Schadewijk, beleidsmedewerker ruimtelijke ordening, via 0492 – 326 800. Uw schriftelijke zienswijze kunt u indienen bij de gemeenteraad, Postbus 99, 5427 ZH te Boekel.

Boekel, 5 februari 2020.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning aan:

  • C. Boekel voor het organiseren van Motorcrosswedstrijden op circuit Bezuidenhout aan de Putakker in Boekel op 14 en 15 maart 2020 (verzenddatum 27 januari 2020)
  • Korfbalvereniging JES voor het organiseren van een loterij op Voskuilenweg 2a in Venhorst op 20 juni 2020 (verzenddatum 28 januari 2020)

Verleende ontheffing aan

  • C. Boekel voor het schenken van zwak alcoholische dranken tijdens de motorcrosswedstrijden op 14 en 15 maart 2020 (verzenddatum 1 januari 2020)

Bezwaren:

Tegen deze besluiten kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar de burgemeester van Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Het besluit verandert door het indienen van een bezwaarschrift in eerste instantie niet. Als u vindt dat er snel iets aan het besluit moet worden gedaan, dan moet u de rechter vragen hierover een uitspraak te doen (dit heet een ‘voorlopige voorziening’). In dat geval moet u niet alleen een brief sturen naar de burgemeester, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA  ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt. Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.

Boekel, 5 februari 2020
De burgemeester van Boekel.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Geaccepteerde melding van:

  • Kindcentrum De Regenboog & ANWB voor het organiseren van een verkeersochtend voor de schoolgaande jeugd op vrijdag 14 februari 2020 van 08:30 tot 12:00 uur in de Parkweg in Boekel. (ten behoeve van dit evenement zal de Parkweg zijn afgesloten).

Tegen deze geaccepteerde melding kan geen bezwaar worden gemaakt.

Boekel, 4 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

  • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen is ingekomen van Van den Broek Klimaat. Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op het adres Irenestraat 33 te Boekel.
  • een melding in het kader van het Besluit lozen buiten inrichtingen is ingekomen van de heer R.H.J. van der Heijden. Voor het aanleggen van een gesloten bodemenergiesysteem op de locatie De Run kavel 14 te Boekel.

Tegen de ingekomen meldingen kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, 5 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen
Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het wijzigen van de bestemming ‘detailhandel’ naar bestemming ‘bedrijf’
Locatie: Zandhoek 12b, Boekel
Verzenddatum: 27 januari 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: uitbreiding bedrijfsgebouw westzijde
Locatie: Statenweg 135, Venhorst
Verzenddatum: 30 januari 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: uitbreiding buiten het bouwvlak
Locatie: Statenweg 135, Venhorst
Verzenddatum: 30 januari 2020

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: nieuw te bouwen bijgebouw
Locatie: De Aa 9, Boekel
Verzenddatum: 28 januari 2020

Activiteit: handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: aanleg zonnepanelen op maaiveldniveau en in gebruik nemen agrarische bedrijfsgebouwen als caravanstalling/opslag statische goederen
Locatie: Telefoonstraat 8, Venhorst
Verzenddatum: 29 januari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 5 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en
de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: het vestigen van een horecagelegenheid
Locatie: Burgtstraat 18 Boekel
Datum ontvangst: 21 januari 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Tijdelijke verkeersmaatregel

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met een ANWB activiteit bij KC de Regenboog op 14 februari 2020. In verband hiermee wordt op 14 februari 2020 tijdens de activiteit van 8.30 tot 12.00 uur de Parkweg vanaf Burgtstraat tijdelijk afgesloten.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting.

Boekel, 5 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Wilt u ons helpen?

Wij nemen samen met tien gemeenten in de regio, deel aan het cliëntervaringsonderzoek Wmo. We vergelijken de resultaten met elkaar.

Heeft u in 2019 ondersteuning vanuit de Wmo gebruikt?
Dan ontvangt u een brief met een vragenlijst. Deze vragenlijst kan zowel schriftelijk als online worden ingevuld. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen met de ondersteuning die u in 2019 heeft ontvangen. Wat ging er goed? Wat kan beter?

Doet u mee?
Het is voor ons van belang dat zoveel mogelijk mensen meedoen. Uw inbreng helpt de gemeente verbetermaatregelen te treffen! Wij hopen dat u de vragenlijst wilt invullen. Alvast enorm bedankt voor het invullen!

Namens het team Wmo