We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

Gemeentenieuws week 7

maandag 10 februari 2020 door

Gemeentenieuws week 7

Gemeentelijke publicaties

Week 7 – 2020


Besluiten en plannen van het college van Burgemeester en Wethouders

In de vergadering van 28 januari jl. is o.a. aan de orde geweest:

Uitbreiding uren maatschappelijk werk Dorpsteam Boekel
Het College heeft besloten de capaciteit voor maatschappelijk werk in het Dorpsteam Boekel uit te breiden om aan de vraag te kunnen blijven voldoen.

Uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2020
De gemeente Boekel heeft het uitvoeringsprogramma vergunningverlening 2020 vastgesteld


Werkzaamheden

Statenweg:

Verkeersomleiding
Week 7: gestuurde boringen aan de Statenweg

Week 8: aansluitingen overzetten/saneren, mits watermonster akkoord

Donkstraat:

Verkeersomleiding

Week 8: aanleg leidingwerk, rooien en aansluitleidingen overzetten/saneren

Schaftratstraat:
Week 9 vanaf carnaval, week 10 en 11 aanleg leidingwerk, rooien en aansluitleidingen overzetten/saneren


Agenda van de  openbare vergadering van de Raadscommissie

Wonen en werken op maandag 17 februari 2020 om 20.30 uur  in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Raadsvoorstel inzake grondprijzen en fondsen voor 2020
 6. Raadsvoorstel inzake vaststelling bestemmingsplan Statenweg 109 Venhorst
 7. Raadsvoorstel inzake Kadernota 2021 Omgevingsdienst Brabant Noord
 8. Raadsvoorstel inzake aankoop van gronden in De Burgt buiten plangebied fase 1
 9. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s
 10. Vaststelling advieslijst 4 december 2019
 11. Rondvraag

Agenda van de openbare vergadering van de Raadscommissie Bestuur en leven op dinsdag 18 februari  2020  om 20.00 uur  in de raadzaal van het gemeentehuis.

 1. Opening
 2. Vaststelling agenda
 3. Spreekrecht voor burgers
 4. Terugkoppeling vanuit portefeuillehouders Regio Brabant Noordoost
 5. Bespreken onderzoek van de rekenkamercommissies van Bernheze, Boxtel en Meijerijstad inzake Agrifood Capital
 6. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 BSOB
 7. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 GGD Hart voor Brabant
 8. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 Regionaal Bureau leerplicht en voortijdig schoolverlaten
 9. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 Werkvoorzieningsschap Noordoost-Brabant
 10. Raadsvoorstel inzake beleidskader 2021 Veiligheidsregio Brabant-Noord
 11. Raadsvoorstel inzake kadernota 2021 BHIC
 12. Raadsvoorstel inzake continueren regionale samenwerking binnen de regio Noordoost Brabant
 13. Raadsvoorstel inzake het controle- & rapportageprotocol accountantscontrole 2019
 14. Mededelingen, ingekomen stukken en memo’s
 15. Vaststelling advieslijst vergadering 3 december 2019
 16. Rondvraag

Spreekrecht voor burgers

Als burger kunt u tijdens vergaderingen de commissie over de meeste onderwerpen die tot het taakgebied van de commissie behoren toespreken door gebruik te maken van het spreekrecht voor burgers. Wilt u hiervan gebruik maken dan meldt u dit voor aanvang van de vergadering bij de griffier, mevr. Philipse, telefonisch bereikbaar onder nummer 0492 326806 of via margie.philipse@boekel.nl. Daarbij graag aangeven over welk onderwerp u het woord wilt voeren. Bij het agendapunt ´spreekrecht voor burgers´ zal de voorzitter van de commissie u het woord geven. De spreektijd bedraagt, afhankelijk van het aantal sprekers, maximaal 5 minuten.

Wilt u stukken inzien?

Dan kunt u hiervoor terecht in de bibliotheek waar de voorstellen voor u ter inzage liggen. Verder kunt u op onze website www.boekel.nl alle voorstellen en ontwerpbesluiten raadplegen en eventueel uitprinten. U vindt deze stukken via Menu >  Bestuur en organisatie › Commissies › Agenda en notulen


Openbare informatieavond op maandag 17 februari 2020

Aanvang: 19.30 uur
Locatie: raadzaal, gemeentehuis

Op 17 februari a.s. aanstaande wordt een openbare thema/informatieavond gehouden voor raads- en burgerleden, waarbij u als burger ook van harte welkom bent. Op deze avond wordt een presentatie gegeven m.b.t. de exploitatie van de Zuidwand.


Overige vergunningen, ontheffingen en meldingen

Verleende vergunning voor tijdelijke standplaats aan:

 • P. van Reken voor het innemen van een tijdelijke standplaats met een oliebollenkraam tijdens de Carnaval van 22 februari t/m 25 februari van 13:00 tot 19:00 uur op het Sint Agathaplein in Boekel (verzenddatum 6 februari 2020)

Boekel, 12 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel


Wet bodembescherming – Besluit bodemkwaliteit

Regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019-2024
Burgemeester en wethouders maken bekend dat de gemeenteraad op 12 december 2019 de nieuwe regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer 2019-2024 heeft vastgesteld.

In een bodemkwaliteitskaart zijn deelgebieden met een vergelijkbare bodemkwaliteit aangegeven. Op basis van de kaart kan vrijkomende grond elders worden hergebruikt zonder dat daarvoor een relatief kostbare partijkeuring moet plaatsvinden. Tevens kan met behulp van de kaart onder andere vrijstel worden verleend van de bodemonderzoeksplicht bij bouwen of transacties.

In de bijbehorende Nota bodembeheer 2019 – 2024 is aangegeven hoe met de kaart moet worden omgegaan.

Belanghebbenden zijn tot en met 10 december 2019 in de gelegenheid gesteld hun zienswijzen over het ontwerpbesluit naar voren brengen. Hiervan is geen gebruik gemaakt.

Beroep

Bent u het niet eens met het besluit tot vaststelling dan kunt u tot 25 maart 2020 hiertegen in beroep gaan. U kunt alleen in beroep gaan als:

 • u eerder een zienswijze heeft ingediend, of
 • u kunt aantonen dat u niet in de mogelijkheid bent geweest om een zienswijze in te brengen

Het beroepschrift kunt u richten aan: de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, Den Haag.

Inwerkingtreding

De Regionale bodemkwaliteitskaart en Nota bodembeheer treedt, voor zover dit betrekking heeft op het grondgebied van de gemeente Boekel, één dag na publicatie in werking. Wilt u dat de Kaart met bijbehorende bodemnota niet op voornoemde datum in werking treedt, dan kunt u een voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. De kaart met bodemnota treedt dan pas in werking nadat op uw verzoek is beslist.

Informatie
Het besluit en de daarbij behorende stukken liggen tot 25 maart 2020 ter inzage bij de publieksbalie van het gemeentehuis tijdens openingstijden. Indien u een mondelinge toelichting wenst kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw L. Broers, beleidsmedewerker 0492-326800.


Publicatie gewijzigd vaststellen van het Bestemmingsplan Buitengebied

Inleiding
De gemeenteraad van Boekel heeft op 12 december 2019 het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Buitengebied 2016’ (Met IDN-code: NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016-VA01) gewijzigd vastgesteld.

Met ingang van 12 februari 2020 ligt het bestemmingsplan ‘Omgevingsplan Buitengebied 2016’ (Met IDN-code: NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016-VA02) ter inzage. Hierbij ligt ook het bijhorende Raadsvoorstel en Raadsbesluit ter inzage. Het Raadsvoorstel geeft inhoudelijk weer op welke punten het bestemmingsplan gewijzigd is.

Samenvatting
Op 22 februari 2018 heeft de gemeenteraad van Boekel het Omgevingsplan 2016 vastgesteld. Het Omgevingsplan is vervolgens ter inzage gelegd voor beroep en ook grotendeels in werking getreden. Tegen het vaststellingsbesluit van het Omgevingsplan zijn door verschillende organisaties / personen beroepen ingediend.

14 augustus 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan met betrekking tot de beroepszaken tegen het bestemmingsplan: Omgevingsplan Buitengebied 2016 (uitspraak RvS: 201804829/1/R2). De behandeling van de zaken was daarmee nog niet beëindigd. De Raad van State heeft opdrachten verstrekt waar de gemeente Boekel aan moet voldoen.

Een deel van het Bestemmingsplan: Omgevingsplan Buitengebied 2016 is vernietigd en voor een deel moet de gemeenteraad een nieuw besluit nemen omtrent de geconstateerde gebreken. Het raadsvoorstel bevat de besluiten en uitwerking waarmee aan de opdracht van de Raad van State wordt voldaan.

Vervolgprocedure
De uitspraak van de Raad van State van 14 augustus 2019 betreft zowel een einduitspraak als een tussenuitspraak. Voor enkele zaken volgt er nog een einduitspraak.

Terinzagelegging
Het besluit tot het gewijzigd vaststellen, Raadsvoorstel en Raadsbesluit liggen met ingang van 12 februari 2020 gedurende zes weken tijdens openingstijden voor een ieder ter inzage bij de publieksbalie op het gemeentehuis van Boekel, St Agathaplein 2 te Boekel. Gedurende dit termijn kunnen de stukken eventueel ook op afspraak worden ingezien. Neem hiervoor altijd eerst contact op met de publieksbalie. De stukken kunnen tevens worden ingezien via www.ruimtelijkeplannen.nl (IDN-code: NL.IMRO.0755.Omgevingsplan2016-VA02) en de gemeentelijke viewer voor het Omgevingsplan, http://boekel.crotec-omgevingsplan.nl/.

Boekel, 11 februari 2020.


Kennisgeving voor bedrijfscategorieën waarvoor algemene regels gelden (melding art. 8.40 wet milieubeheer)

Burgemeester en wethouders van Boekel maken bekend dat:

 • een melding in het kader van het Activiteitenbesluit is ingekomen van Verbruggen Glas- en Schilderwerken voor het vergroten van een bestaand kantoor op het adres Tuinstraat 21 te Boekel.

Tegen de ingekomen melding kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld.

Boekel, februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.


Ingediende aanvragen voor een omgevingsvergunning reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.8 Wabo)

Burgemeester en wethouders van gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende aanvragen voor een omgevingsvergunning hebben ontvangen:

Activiteit: Het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening
Onderwerp: tuinhuis gebruiken als Bed and Breakfast
Locatie: Langstraat 3, Venhorst
Datum ontvangst: 2 februari 2020

De hier genoemde aanvragen volgen de reguliere procedure. Aanvragen die de uitgebreide procedure volgen worden pas gepubliceerd als het ontwerpbesluit ter inzage ligt.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Geweigerde omgevingsvergunning

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben geweigerd:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 1 inlandse eik
Locatie: kruising Schepersdijk/Voskuilenweg
Verzenddatum: 31 januari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken. U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH  Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Kennisgeving verlenging beslistermijn Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Artikel 3.9 lid 2 Wabo, artikel 3:18 lid 2 Awb)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht hebben besloten voor de volgende aanvraag de beslistermijn te verlengen met een termijn van maximaal 6 weken:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 91 bomen
Locatie: diverse wegen, komst Randweg

Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen 6 weken na genoemde datum tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Boekel, Postbus 99, 5427 ZH Boekel.


Kennisgeving beschikking Wet algemene bepalingen omgevingsrecht Reguliere voorbereidingsprocedure (Artikel 3.9 Wabo)

Vergunde omgevingsvergunningen

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende omgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 91 bomen
Locatie: diverse wegen, komst Randweg
Verzenddatum: 6 februari 2020

Activiteit: vellen van een houtopstand
Onderwerp: het kappen van 2 bomen
Locatie: Erpseweg, komst Randweg
Verzenddatum: 6 februari 2020

vergunde balieomgevingsvergunningen
(datum ontvangst en datum besluit zijn hetzelfde)

Burgemeester en wethouders van Gemeente Boekel maken bekend dat zij de volgende balieomgevingsvergunningen hebben verleend:

Activiteit: bouwen van een bouwwerk
Onderwerp: het bouwen van een vrijstaand woonhuis
Locatie: Den Haak 3, Boekel
Verzenddatum: 5 februari 2020

De beschikkingen en de bijbehorende stukken liggen met ingang van woensdag 12 februari 2020 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Boekel. De beschikking en
de bijbehorende stukken zijn elke werkdag in te zien van 9.00 tot 12.30 uur en woensdagmiddag van 13.30 tot 19.00 uur. Als u vragen heeft over een plan, denkt u er
dan aan om een afspraak te maken.

Tegen dit besluit kunt u binnen 6 weken na verzenddatum van het besluit bezwaar maken.
U kunt dan een brief sturen naar burgemeester en wethouders, Postbus 99, 5427 ZH Boekel. De brief moet door u ondertekend zijn. In de brief moet in elk geval de datum en uw naam en adres staan. Ook moet u in de brief schrijven tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u bezwaar maakt.

Ondanks uw brief (het bezwaarschrift) mag het besluit waartegen u bezwaar maakt wel worden uitgevoerd. Als u dat niet wilt dan moet u niet alleen een brief sturen naar burgemeester en wethouders, maar ook een naar de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. In die brief moet u dan vragen of het besluit waartegen u bezwaar maakt niet uitgevoerd wordt (verzoeken om een voorlopige voorziening te treffen). Hiervoor moet u wel griffierechten betalen.


Tijdelijke verkeersmaatregelen

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de carnavalsoptocht in Boekel op 23 februari 2020.

In verband hiermee wordt op zondag 23 februari 2020 van 11.00 tot 18.00 uur – zoveel korter als mogelijk is – de straten van de optocht (gedeeltelijk) afgesloten voor alle verkeer behalve voor voetgangers en deelnemers aan de optocht.

Wilhelminastraat en Julianastraat (na afslag Beatrixlaan) worden vanaf 12.00 uur gedeeltelijk afgesloten.

De route van de optocht is als volgt: start route bij de molen – Kerkstraat Noord – Kerkstraat Zuid – Helfrichstraat – Van der Horststraat – Kennedystraat – Sint Agathaplein (einde en ontbinding optocht).

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting en (bewegwijzering naar) parkeergelegenheden. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven. De kaart met route is bijgevoegd.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat er een tijdelijke verkeersmaatregel is genomen in verband met de Carnavalsoptocht in Venhorst op 24 februari 2020.

In verband hiermee wordt op 24 februari 2020 tijdens de opstelling van de optocht  St. Josephplein afgesloten. De opstelling zal plaatsvinden tussen 13.00 en 14.00 uur.

De organisatie dient zelf te zorgen voor een goede afzetting. Omleidingen zullen door middel van borden worden aangegeven.

Boekel, 12 februari 2020
Burgemeester en wethouders van Boekel.