We zien dat je waarschijnlijk onze banners blokkeert. inBoekel stelt zijn berichten voor iedereen gratis beschikbaar. Om inBoekel te kunnen onderhouden en door te ontwikkelen zijn deze banners nodig. Help ons door een uitzondering te maken voor inBoekel.

‘Wat lees ik NU over nieuwbouwplan Voskuilen?’

dinsdag 6 april 2021 door

‘Wat lees ik NU over nieuwbouwplan Voskuilen?’

Dat is de eerste verbolgen reactie van de vele belangstellenden over het nieuwbouwplan Voskuilen in Venhorst. Wat ging hieraan vooraf?

In november 2018 werd op initiatief van Gemeenschapsbelang en Leefbaar Venhorst een informatieavond georganiseerd over een mogelijk nieuwbouwplan in Venhorst aan de Voskuilenweg. Deze avond werd druk bezocht door ca. 70 geïnteresseerden en onder verantwoordelijkheid van wethouder Tielemans gepresenteerd. Zeer ongebruikelijk en in onze ogen zeer ongepast, wordt aan aanwezigen gevraagd hun hand op te steken om aan te geven of ze interesse hadden in een bouwkavel. Hierop hebben we destijds de nodige kritiek gegeven.

Op die avond wordt door deze wethouder gezegd dat het nieuwbouwplan Voskuilen pas ontwikkeld gaat worden als er minstens acht belangstellenden zijn die een bouwkavel willen. Ook op het stellen van deze voorwaarde, door de wethouder, hebben we destijds kritisch gereageerd. Immers: op geen enkel nieuwbouwplan in Boekel wordt vooraf gevraagd wie belangstelling heeft, waarom nu wel op dit nieuwbouwplan? Argument van de wethouder; we willen de burgers betrekken en op basis van behoeften het bouwplan uitwerken. “We gaan het anders doen dan wat we gewend zijn”. Op zichzelf een prima intentie maar wij hebben als Gemeenschapsbelang ons toen al afgevraagd of deze aanpak wel verstandig is. Immers: je maakt als gemeente een bouwplan niet alleen voor de mensen die zich nu hebben aangemeld maar ook voor mensen die in de toekomst, wanneer het plan daadwerkelijk gerealiseerd gaat worden, belangstelling hebben.

Aan het einde van de avond werd de aanwezigen gevraagd hun interesse op een formulier kenbaar te maken en met hen zou, zo werd die avond toegezegd, samen het bouwplan op basis van behoefte worden ingevuld.

Zo geschiedde dat na enige maanden een vervolgbijeenkomst werd gepland waarin samen met belanghebbenden een schets is gemaakt over hoe het nieuwbouwplan zou kunnen worden ingevuld. In april 2019 kregen wij het signaal dat het bouwplan mogelijk niet doorgaat i.v.m. te weinig belangstelling. Gemeenschapsbelang heeft daarna direct bij de burgemeester aan de bel getrokken. Wij hebben benadrukt dat het vreemd is dat op basis van een behoeftepeiling, onder enkel de aanwezigen van de bijeenkomst in 2018, bepaald wordt of een plan wel of niet doorgaat. Om in de toekomstige woonbehoefte te voorzien heeft de gemeente nog een grote uitdaging voor zich. Wat ons betreft kan een groot deel hiervan in Venhorst worden gerealiseerd. Dit kan ook voortvarend worden opgepakt omdat de gemeente de benodigde grond in Venhorst al in eigendom heeft.

Gemeenschapsbelang wordt in die periode ook benaderd door mensen buiten Venhorst die geïnteresseerd zijn en dus niet op het “lijstje” van de wethouder staan. Ook dit signaal hebben wij bij deze wethouder onder de aandacht gebracht. Daarbij hebben wij aangegeven dat er in Venhorst ook behoefte is aan sociale huurwoningen en starterswoningen. Als we de jeugd in Venhorst willen houden moeten we hen voldoende kunnen bieden. En dat geldt ook voor mensen die willen doorstromen en de wens hebben om in Venhorst te blijven wonen.

Gemeenschapsbelang heeft de wethouder er voortdurend op gewezen dat naast de groei van inwoneraantal ook een mix van alle leeftijden van belang is voor het in stand houden van de voorzieningen en het verenigingsleven.  Na lang duwen en trekken wordt de bestemmingsplanprocedure dan eindelijk opgestart. Begin 2020 wordt door de gemeente een goedbezochte avond georganiseerd waarbij het voorontwerp bestemmingsplan wordt gepresenteerd. Tijdens deze avond worden er wederom door de gemeente namen van belangstellenden genoteerd voor een vrijstaande kavel.  Gemeenschapsbelang constateert dat in het bestemmingsplan verschillende typen woningen zijn voorzien; sociale huur-, starterswoningen, tweekappers en vrijstaande woningen. Wij vinden dat er een mooi nieuwbouwplan ligt waarmee aan diverse woonwensen kan worden voldaan. 

En dan, op 23 maart jl., krijgen geïnteresseerden van het bekende lijstje het bericht dat er maar vijf bouwkavels door de gemeente zelf worden uitgegeven en dat bij overvraging geloot wordt. Dit leidt tot zeer grote teleurstelling bij deze zelfbouwers.

Verwachtingen geschept?
Normaal gesproken wordt door de gemeente op basis van de woonvisie met daarin de toekomstige woonbehoeften, een bestemmingsplan getekend. Nadat burgers hun zienswijzen hebben kunnen geven en na vaststelling door de gemeenteraad gaat het College over tot de uitvoering en maakt de afweging hoeveel kavels de gemeente zelf wil uitgeven en hoeveel eventueel een projectontwikkelaar gaat invullen. Een vertegenwoordiging van onze fractie is bij iedere bijeenkomst rondom het bouwplan de Voskuilen aanwezig geweest waardoor wij goed op de hoogte zijn wat er tijdens de bijeenkomsten aan de mensen is verteld. Tijdens de raadsvergadering van 30 maart bestrijdt de burgemeester, na de kritiek van ons fractielid Bart van den Hoogen, dat er verwachtingen naar mensen zijn gewekt. Wij delen deze opvatting niet. Als je mensen, zoals bij bouwplan Voskuilen, van begin af aan actief betrekt, meermalen hun namen noteert en ze het gevoel geeft dat ze ‘mede-architect’ zijn van het plan, dan stellen wij u de vraag: “met welke verwachting zou u naar huis gaan?”

Gemeenschapsbelang heeft zich voortdurend ingezet en blijft zich inzetten voor de groei en toekomst van Venhorst, Boekel en Huize Padua. Wij hopen dan ook dat bouwplan Voskuilen vlot gevuld is, zodat we snel de schouders onder het volgend bouwplan in Venhorst kunnen zetten. Want ook in Venhorst geldt wat ons betreft: bouwen, bouwen en nog eens bouwen.

Fractie Gemeenschapsbelang Venhorst – Boekel

Jeanne van Eert, Bart van den Hoogen, Sharon de Bruin en Axel de Wit